Hvem er vi?

Vi består af de brandbehandlingsinstitutioner Grenen-Dalstrup og Grenen-Glesborg på Djursland, Koglen i Vestjylland og MultifunC i Viby. Tilsammen råder vi over i alt 33 delvis lukkede, 20 sikrede pladser og 5 særligt sikrede behandlingspladser.

Vi har under dette punkt samlet en række af oplysningerne, som vi erfaringsmæssigt er de mest efterspurgte blandt sagsbehandlere.

Andre steder på hjemmesiden kan du finde samlede beskrivelser af de enkelte behandlingsinstitutioner, og du kan finde tværgående beskrivelser af de tre behandlingsinstitutioners ydelser, pædagogik og kvalitetsarbejde samt kontaktoplysninger.

Til hjælp for dialogen med forældre/pårørende og de unge selv har vi samlet en række oplysninger til dem, som du kan finde på forsiden under punkterne ”Til familie og netværk” og ”Til de unge”.

Målgrupper

Vores brandbehandlingsinstitutioner tager vare på børn og unge fra hele landet med flere forskellige af disse problematikker samtidig:

1) Børn og unge, der har begået kriminalitet eller er i risiko for at komme ud i kriminalitet.

2) Børn og unge med andre adfærdsmæssige udfordringer, herunder misbrugsproblematikker og selvskadende adfærd.

3) Børn og unge med adfærdsforstyrrelser, dyssociale træk og forskellige former for psykiske lidelser som f.eks. ADHD, ADD, OCD eller personlighedsforstyrrelser.

4) Børn og unge, der har behov for pædagogisk/psykologisk observation og/eller psykiatrisk udredning.

Vi modtager børn og unge fra 12 til 18 år. Vi har mulighed for efterværn til og med 22 år.

Lovgrundlag

Lovgrundlag – Delvis lukkede afdelinger

MultifunC og Grenen-Glesborgs delvis lukkede afdelinger modtager børn og unge efter det samme lovgrundlag, som er:

 • Tvangsanbringelser efter Servicelovens § 52
 • Ungdomssanktioner efter Straffelovens § 74 a
 • Alternativ til afsoning efter Lov om Fuldbyrdelse af Straf § 78 stk. 2

Åbne pladser

Det er igen muligt at anbringe unge på åbne vilkår på vores delvis lukkede behandlingsinstitutioner MultiFunC og Grenen-Glesborg.

I forbindelse hermed skal vi gøre opmærksom på, at videoovervågning på fælles arealer fortsat vil gøre sig gældende grundet lovgivning vedr. videoovervågning på delvis lukkede institutioner/afdelinger.

Ved anbringelse på åbne vilkår skal vi derfor, i dialog med myndighed og i forbindelse med visitationen, udarbejde begrundelse om, hvorfor det er vurderet, at der potentielt er grundlag for videoovervågning i forhold til den unges udfordringer.

Lovgrundlag – sikrede afdelinger

Grenens sikrede afdelinger i Dalstrup på Djursland og Koglen nær Sdr. Omme i Vestjylland modtager børn og unge til anbringelse efter magtanvendelsesbekendtgørelsens § 30.

En sikret afdeling kan ifølge denne anvendes:

 • For at afværge, at den unge gør skade på sig selv eller andre (farlighedskriteriet)
 • For i en indledende fase at få et grundlag for en videre socialpædagogisk behandling (pæd.psyk.observation)
 • Når det efter en indledende fase kan slås hurtigt, at det er nødvendigt med en længerevarende behandling på en sikret afdeling (længerevarende behandling)
 • Når opholdet træder i stedet for varetægtsfængsling (Retsplejeloven § 765)
 • Når opholdet er led i en afsoning (Lov om Fuldbyrdelse af Straf § 78 stk. 2), og når et af de øverste tre kriterier samtidig er opfyldt.
 • Når opholdet er led i en ungdomssanktion (Straffeloven § 74a)
 • Når der er tale om udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark (Udlændingeloven § 35-37)

Lovgrundlag – særligt sikret afdeling

Grenens særligt sikrede afdeling i Dalstrup på Djursland modtager børn og unge efter magtbekendtgørelsens § 40. En særligt sikret afdeling kan anvendes:

 • Når der er grundlag for en anbringelse efter magtbekendtgørelsens § 30
 • Når unge enten har været så voldelig eller psykisk afvigende, at fortsat ophold på en sikret afdeling ikke er forsvarligt
 • Når der – hvis der er tale om psykisk afvigende adfærd – er en skriftlig, lægefaglig vurdering af, at den unge her og nu har symptomer på en diagnose. Den lægefaglige kræver ikke at være en speciallæge, det kan også være fra en alment praktiserende læge.

Ydelser

I skemaet nedenfor kan du se en oversigt over de takstfinansierede ydelser, der er på de brandinstitutioner.

På Tilbudsportalen er de enkelte ydelser beskrevet nærmere, og under punktet ”Takster” her på hjemmesiden finder du priserne på de forskellige ydelser.

Grenen

Koglen

MultifunC

Døgnanbringelse

Døgnanbringelse

Døgnanbringelse i 6-9 måneder, der i alle anbringelser indeholder:

- screening med YLS/CMI

- udredning

- socialpædagogisk behandling m. psykologisk sparring

- skolekonsulentstøtte til ekstern skole/beskæftigelse

- familiebehandling

- kvalitetssikring af Socialstyrelsen

Inkluderet i MultifunC-anbringelsen er en udslusning i 4-6 mdr., bestående af familiebehandling til forældrene

Praktikant skole

Praktikant skole

Værksted

Værksted

Pædagogisk/psykologisk observation

Pædagogisk/psykologisk observation

Psykiatrisk udredningEnkeltmandsprojekter (på de åbne afdelinger)Udslusning/efterværn/brobygning

Udslusning/efterværn/brobygningVisitation

Den fælles visitation til vores 2 sikrede behandlingsinstitutioner (Grenen-Dalstrup og Koglen) går gennem telefon 7847 9111. Den er åben døgnet rundt og bemandet med socialrådgivere. Denne visitator-telefon har funktioner:

 • Akuttelefon for den særligt sikrede og de sikrede afdelinger på Grenen-Dalstrup og Koglen.
 • Rådgivning og sparring ved andre henvendelser om pladser, anbringelsesgrundlag m.m.. 

Visitatortelefonen skal benyttes ved anbringelse på Koglen og Grenen-Dalstrups sikrede afdelinger og særlig sikret afdeling.

Visitation til Grenen-Glesborg kan ske på telefon 2947 3630 eller på mail dok@social.rm.dk att Grenen-Glesborg.

Visitation til MultifunC kan ske på telefon 5130 5875 eller på mail dok@social.rm.dk att MultiFunC.

Vores fire behandlingsinstitutioner modtager unge fra hele landet.

Tjekliste ved visitation og indskrivning

 

Fra du som myndighed laver den indledende opringning til visitation i DOK, til den unge er ”godt anbragt” på Grenen-Dalstrup, Koglen, Grenen-Glesborg eller MultiFunC, er der en række sagsbehandlingsskridt, der skal tages. 

De er:

Grenen-Dalstrup og Koglen (Sikrede og særligt sikret afdelinger) 

 

 1. Opringning til den fælles visitation for Grenen-Dalstrup og Koglen på tel. 7847 9111.      Drøftelse af sag samt mulighed for plads/anbringelse herunder socialfaglig og juridisk vejledning og sparring. Såfremt det vurderes, at der kan være tale om ung i målgruppe til den særligt sikrede afdeling Syd, Grenen-Dalstrup, da vil der anmodes om sagsakter til målgruppevurdering. Visitationsprocessen adskiller sig således fra visitation til almindelig sikrede afdelinger og kræver en længere visitationsproces med gennemgang af sagsakter og drøftelse med myndighed. OBS: der skal foreligge en lægefagligvurdering forud for afgørelse om anbringelse på særligt sikret afd. Syd jf. SEL § 63 C stk. 2, nr. 3 / UKL § 17, stk. 1.

 

 1. Indgåelse af aftale om anbringelse, når der er truffet afgørelse om anbringelsesgrundlag.

 

 1. Ved anbringelse på almindelig sikret afdeling udarbejdes der et henvendelsesskema, i samarbejde med myndighed, som visitator fremsender til modtagende afdeling og der laves aftale om den unges ankomst. Ved anbringelse til særligt sikret afd. Syd laves aftale om den unges ankomst.

 

 1. Den unge indskrives og socialrådgiver på den sikrede eller særlig sikrede afdeling tager kontakt til myndighedssocialrådgiver for aftaler om den videre indskrivning.

 

 1. Relevant sagsmateriale og handleplan sendes til socialrådgiver på pågældende afdeling. (Ved visitation til Grenen-Dalstrups særligt sikrede afdeling fremsendes sagsmateriale allerede i forbindelse med den indledende visitation som anført ovenfor) Andet relevant materiale er § 50 undersøgelse, skoleundersøgelse (PPR), psykologisk udredning, afgørelse om anbringelse mm.

 

 1. Hurtigst muligt efter indskrivningen afholdes et indskrivningsmøde med myndighed, forældre, den unge og andre relevante parter.

 

Såfremt der ikke er ledig plads på vores egne sikrede afdelinger, da vil visitator, ved den fælles visitation, være behjælpelig med at etablere kontakt med anden sikret døgninstitution eller opskrive ung på landsdækkende venteliste, når afgørelse om anbringelse er truffet.

Grenen-Glesborg (åbne og delvis lukkede pladser)

 

 1. Opringning til visitationen på tel. 2947 3630 eller kontakt via mail dok@rm.dk att Grenen-Glesborg. Drøftelse af sag samt mulighed for plads/anbringelse herunder socialfaglig og juridisk vejledning og sparring.
 2. Fremsendelse af sagsakter via mail social.dok@social.rm.dk att Grenen-Glesborg / socialrådgiver. Der laves aftale om, hvornår myndighed kan forvente tilbagemelding på målgruppevurdering.  
 3. Socialrådgiver/visitator ved Grenen-Glesborg gennemlæser akter for målgruppevurdering. Der pågår drøftelse med afdelingsledelse for målgruppevurdering og tilbud af plads.
 4. Socialrådgiver/visitator fremsender målgruppevurdering til myndighed samt tilbud af plads samt dato for anbringelse. Der tilstræbes tilbud på behovsdato eller snarest muligt i forbindelse med denne.  (Der er mulighed for at myndighed, ung og forældre kan komme på forbesøg, hvis dette ønskes)
 5. Myndighed tilkendegiver om pladsen ønskes besat.
 6. Aftale om anbringelse og aftaler for evt. brobygning eller ankomst bekræftes.
 7. Den unge indskrives og socialrådgiver på den pågældende afdeling kontakter myndighedssocialrådgiver for indhentelse af relevante afgørelser, handleplan, samtykker mm.
 8. Hurtigst muligt efter indskrivningen afholdes et indskrivningsmøde med myndighed, forældre, den unge og andre relevante parter.

 

OBS: Ved visitation vedr. unge, der allerede er anbragt på vores sikrede behandlingsinstitutioner (Grenen-Dalstrup og Koglen), da laves aftale med socialrådgiver på den pågældende sikrede eller særligt sikrede afdeling, der formidler visitationen til Grenen-Glesborg og er kontaktperson i relation til visitationen. Der foruden er sagsgangen sammenlignelig med ovenstående.

MultiFunC (åbne og delvis lukkede pladser)

Ved den første opringning til MultifunC får du afklaret, om den unge som udgangspunkt passer ind i konceptet.

Hvis ja, er næste skridt at sende os alle sagsakter. På baggrund heraf udarbejder MultifunC's psykolog en udredning efter YLS/CMI 2.0. Du vil herefter modtage en risiko- og målgruppevurdering. Hvis den unge er målgruppen holder et møde mellem sagsbehandler og MultifunC, hvor udredningen gennemgås og MultifunC-konceptet forklares.

Ved unge, der ikke er målgruppen, får sagsbehandler under alle omstændigheder den grundige risiko- og målgruppevurdering med faglige anbefalinger af alternative behandlingsforslag – herunder om muligt i andre institutioner i Region Midt.

Når beslutningen om MultifunC er taget, afholdes møde mellem den unge, forældrene og MultifunC – og evt. sagsbehandler.

Ved indskrivningen inviteres forældre og sagsbehandler til et kort velkomstmøde, hvor der er præsentation af huset, regler, praktiske ting mm.

 

Ved sociale anbringelser i specialområdet kan anmodningsmodulet også benyttes.

 

 

Samarbejdet mellem jer og os

Professionelt, systematisk og aktivt. Sådan kan man karakterisere samarbejdet mellem anbringende kommune og os fra den første indledende samtale om en ung, og indtil denne udskrives fra en af ​​vores institutioner.

Både i de individuelle pædagogiske planer (mål og delmål), som vi udarbejder for den unge, i det daglige behandlingsarbejde og i vores ungekonferencer tager udgangspunkt i den kommunale handleplan. Vi bruger den systematiske i statusrapporter og statusmøder med kommunen, de unge og deres forældre.

Vores dialog med anbringende kommune indskrænker sig ikke kun til de formelle krav om halvårlige afrapporteringer. Vi kontakter jer, hvis vores arbejde med den enkelte unge tilsiger det – ligesom vi hilser det meget velkommen, at I er opsøgende i forhold til målene og resultaterne for de enkelte unges anbringelser.

Særligt om MultifunC

MultifunC forudsætter et meget tæt samarbejde med anbringende kommune om mål, delmål og rammer for behandlingen. I gennemsnit afholdes et møde om måneden med sagsbehandler, den unge, forældre og MultifunC