Hvem er vi?

Vi består af de brandbehandlingsinstitutioner Grenen-Dalstrup og Grenen-Glesborg på Djursland, Koglen i Vestjylland og MultifunC i Viby. Tilsammen råder vi over i alt 33 delvis lukkede, 20 sikrede pladser og 5 særligt sikrede behandlingspladser.

Vi har under dette punkt samlet en række af oplysningerne, som vi erfaringsmæssigt er de mest efterspurgte blandt sagsbehandlere.

Andre steder på hjemmesiden kan du finde samlede beskrivelser af de enkelte behandlingsinstitutioner, og du kan finde tværgående beskrivelser af de tre behandlingsinstitutioners ydelser, pædagogik og kvalitetsarbejde samt kontaktoplysninger.

Til hjælp for dialogen med forældre/pårørende og de unge selv har vi samlet en række oplysninger til dem, som du kan finde på forsiden under punkterne ”Til familie og netværk” og ”Til de unge”.

Målgrupper

Vores brandbehandlingsinstitutioner tager vare på børn og unge fra hele landet med flere forskellige af disse problematikker samtidig:

1) Børn og unge, der har begået kriminalitet eller er i risiko for at komme ud i kriminalitet.

2) Børn og unge med andre adfærdsmæssige udfordringer, herunder misbrugsproblematikker og selvskadende adfærd.

3) Børn og unge med adfærdsforstyrrelser, dyssociale træk og forskellige former for psykiske lidelser som f.eks. ADHD, ADD, OCD eller personlighedsforstyrrelser.

4) Børn og unge, der har behov for pædagogisk/psykologisk observation og/eller psykiatrisk udredning.

Vi modtager børn og unge fra 12 til 18 år. Vi har mulighed for efterværn til og med 22 år.

Lovgrundlag

Lovgrundlag – MultifunC og Grenen-Glesborg, Behandlingsinstitutioner med delvis lukkede afdelinger

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unges behandlingsinstitutioner MultifunC, i Viby ved Aarhus og Grenen-Glesborg, ved Glesborg på Djursland modtager børn og unge efter det samme lovgrundlag, som er:

 • Anbringelse med samtykke efter Barnets Lov § 46.
 • Anbringelse uden samtykke efter Barnets Lov § 47.
 • Anbringelse med samtykke efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 14, stk. 1, som led i et forbedringsforløb jf. § 13.
 • Anbringelse uden samtykke efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 14, stk. 2, som led i et forbedringsforløb jf. § 13.
 • Ungdomssanktioner efter Straffelovens § 74 a.
 • Alternativ til afsoning efter Lov om Fuldbyrdelse af Straf § 78 stk. 2.

Ved anbringelse på delvis lukket præmis på delvis lukket afdeling skal der, uanset lovgrundlag for anbringelsen, træffes afgørelse om den delvis lukkede præmis ved enten Børn- og ungeudvalget jf. Barnets Lov § 61 eller ved UKN jf. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 15.

 

Åbne pladser

Det er muligt at anbringe unge på åbne vilkår på MultiFunC og Grenen-Glesborgs delvis lukkede afdelinger.

I forbindelse hermed skal vi gøre opmærksom på, at videoovervågning på fælles arealer fortsat vil gøre sig gældende grundet lovgivning vedr. videoovervågning på delvis lukkede institutioner/afdelinger.

Ved anbringelse på åbne vilkår skal vi derfor, i dialog med myndighed og i forbindelse med visitationen, udarbejde begrundelse om, hvorfor det er vurderet, at der potentielt er grundlag for videoovervågning i forhold til den unges udfordringer og i et kriminalitetsforebyggende øjemed.

 

Lovgrundlag – sikrede afdelinger

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unges sikrede afdelinger Grenen-Dalstrup, i Dalstrup på Djursland og Koglen, nær Sdr. Omme i Vestjylland, modtager børn og unge til anbringelse efter de samme lovgrundlag;

 • Anbringelse med samtykke efter Barnets Lov § 46, ved opfyldelse af betingelser for sikret anbringelse jf. Barnets Lov § 62, stk. 1
 • Anbringelse uden samtykke efter Barnets Lov § 47, ved opfyldelse af betingelser for sikret anbringelse jf. Barnets Lov § 62, stk. 1
 • Anbringelse med samtykke efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 14, stk. 1, som led i et forbedringsforløb jf. § 13, ved opfyldelse af betingelser for sikret anbringelse jf. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 16
 • Anbringelse uden samtykke efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 14, stk. 2, som led i et forbedringsforløb jf. § 13, ved opfyldelse betingelser for sikret anbringelse jf. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 16.

 

En af følgende betingelser, skal være opfyldt for at børn og unge kan anbringes på sikret institution Jf. Barnets lov § 62, stk. 1 og Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 16;

1) Det er absolut påkrævet for at afværge, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre, og risikoen for skade kan ikke på forsvarlig måde afværges ved andre mere lempelige forholdsregler. (farlighedskriteriet)

2) Det er i en indledende iagttagelsesperiode absolut påkrævet for at tilvejebringe et grundlag for den videre socialpædagogiske behandling. (Pædagogisk observation og/eller psykologisk undersøgelse)

3) Det fastslås på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode efter nr. 2, at det er absolut påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på en sikret afdeling eller døgninstitution. (længerevarende behandling)

Afgørelse om sikret anbringelse jf. Barnets Lov § 62, stk. 1 skal træffes af Børn- og ungeudvalget. Afgørelse om sikret anbringelse jf. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 16 skal træffes af UKN.

 

Sikret anbringelse kan endvidere anvendes for et barn eller en ung, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt, jf. Barnets Lov § 62, stk. 2;

 • Opholdet træder i stedet for en varetægtsfængsling, jf. § 765 i lov om rettens pleje.
 • Opholdet er et led i afsoning jf. lov om fuldbyrdelse af straf m.v..
 • Ungdomssanktioner efter Straffelovens § 74 a.
 • Anbringelse af udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark jf. §§ 36 og 37 i udlændingeloven.

 

Lovgrundlag – særligt sikret afdeling

Grenen-Dalstrups særligt sikrede afdeling i Dalstrup på Djursland modtager børn og unge til anbringelse efter følgende lovgrundlag;

 • Anbringelse med samtykke efter Barnets Lov § 46, ved opfyldelse af betingelser for særligt sikret anbringelse jf. Barnets Lov § 63, stk. 1
 • Anbringelse uden samtykke efter Barnets Lov § 47, ved opfyldelse af betingelser for særligt sikret anbringelse jf. Barnets Lov § 63, stk. 1
 • Anbringelse med samtykke efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 14, stk. 1, som led i et forbedringsforløb jf. § 13, ved opfyldelse af betingelser for særligt sikret anbringelse jf. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 17.
 • Anbringelse uden samtykke efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 14, stk. 2, som led i et forbedringsforløb jf. § 13, ved opfyldelse betingelser for særligt sikret anbringelse jf. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 17.

Anbringelse på særligt sikret afdeling på Grenen-Dalstrup, må alene anvendes, når;

1) der foreligger et grundlag for anbringelse på en sikret døgninstitution efter Barnets Lov § 62, stk. 1 eller 2 eller Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 16.

2) en anbringelse på en sikret døgninstitution er eller vil ikke være tilstrækkelig, idet barnet eller den unge ved en forudgående psykisk afvigende adfærd har gjort ophold eller fortsat ophold på en sikret døgninstitution uforsvarligt.

3) der foreligger en skriftelig lægefaglig vurdering af, at barnet eller den unge udviser aktuelle symptomer på psykisk sygdom.

Afgørelse efter Barnets Lov § 63, stk. 1 skal træffes af Børn- og ungeudvalget. Afgørelse efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 17 skal træffes af UKN.

 

 

Grundlag for anbringelse på sikret institution efter Barnets Lov § 62, stk. 1 og 2 samt Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er som følger;

En af følgende betingelser jf. Barnets Lov § 62, stk. 1 eller Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 16;

1) Det er absolut påkrævet for at afværge, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre, og risikoen for skade kan ikke på forsvarlig måde afværges ved andre mere lempelige forholdsregler.

2) Det er i en indledende iagttagelsesperiode absolut påkrævet for at tilvejebringe et grundlag for den videre socialpædagogiske behandling

3) Det fastslås på baggrund af den indledende iagttagelsesperiode efter nr. 2, at det er absolut påkrævet, at der iværksættes et længerevarende behandlingsforløb på en sikret afdeling eller døgninstitution.

Eller en af følgende betingelser jf. Barnets Lov § 62, stk. 2;

1) Opholdet træder i stedet for en varetægtsfængsling, jf. § 765 i lov om rettens pleje.

2) Opholdet er et led i afsoning jf. lov om fuldbyrdelse af straf m.v..

3) Ungdomssanktioner efter Straffelovens § 74 a.

4) Anbringelse af udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark jf. §§ 36 og 37 i udlændingeloven.

Ydelser

I skemaet nedenfor kan du se en oversigt over de takstfinansierede ydelser, der er på de brandinstitutioner.

På Tilbudsportalen er de enkelte ydelser beskrevet nærmere, og under punktet ”Takster” her på hjemmesiden finder du priserne på de forskellige ydelser.

Grenen

Koglen

MultifunC

Døgnanbringelse

Døgnanbringelse

Døgnanbringelse i 6-9 måneder, der i alle anbringelser indeholder:

- screening med YLS/CMI

- udredning

- socialpædagogisk behandling m. psykologisk sparring

- skolekonsulentstøtte til ekstern skole/beskæftigelse

- familiebehandling

- kvalitetssikring af Socialstyrelsen

Inkluderet i MultifunC-anbringelsen er en udslusning i 4-6 mdr., bestående af familiebehandling til forældrene

Praktikant skole

Praktikant skole

Værksted

Værksted

Pædagogisk/psykologisk observation

Pædagogisk/psykologisk observation

Psykiatrisk udredningEnkeltmandsprojekter (på de åbne afdelinger)Udslusning/efterværn/brobygning

Udslusning/efterværn/brobygningVisitation

Den fælles visitation til vores 2 sikrede behandlingsinstitutioner (Grenen-Dalstrup og Koglen) går gennem telefon 7847 9111. Den er åben døgnet rundt og bemandet med socialrådgivere. Denne visitator-telefon har funktioner:

 • Akuttelefon for den særligt sikrede og de sikrede afdelinger på Grenen-Dalstrup og Koglen.
 • Rådgivning og sparring ved andre henvendelser om pladser, anbringelsesgrundlag m.m.. 

Visitatortelefonen skal benyttes ved anbringelse på Koglen og Grenen-Dalstrups sikrede afdelinger og særlig sikret afdeling.

Visitation til Grenen-Glesborg kan ske på telefon 2947 3630 eller på mail dok@social.rm.dk att Grenen-Glesborg.

Visitation til MultifunC kan ske på telefon 5130 5875 eller på mail dok@social.rm.dk att MultiFunC.

Vores fire behandlingsinstitutioner modtager unge fra hele landet.

Tjekliste ved visitation og indskrivning

 

Fra du som myndighed laver den indledende opringning til visitation i DOK, til den unge er ”godt anbragt” på Grenen-Dalstrup, Koglen, Grenen-Glesborg eller MultiFunC, er der en række sagsbehandlingsskridt, der skal tages. 

De er:

Grenen-Dalstrup og Koglen (Sikrede og særligt sikret afdelinger) 

 

 1. Opringning til den fælles visitation for Grenen-Dalstrup og Koglen på tel. 7847 9111.      Drøftelse af sag samt mulighed for plads/anbringelse herunder socialfaglig og juridisk vejledning og sparring. Såfremt det vurderes, at der kan være tale om ung i målgruppe til den særligt sikrede afdeling Syd, Grenen-Dalstrup, da vil der anmodes om sagsakter til målgruppevurdering. Visitationsprocessen adskiller sig således fra visitation til almindelig sikrede afdelinger og kræver en længere visitationsproces med gennemgang af sagsakter og drøftelse med myndighed. OBS: der skal foreligge en lægefaglig vurdering forud for afgørelse om anbringelse på særligt sikret afd. Syd jf. Barnets Lov § 62 stk. 1 og 2 og UKL § 17, stk. 1.

 

 1. Indgåelse af aftale om anbringelse, når der er truffet afgørelse om anbringelsesgrundlag.

 

 1. Ved anbringelse på almindelig sikret afdeling udarbejdes der et henvendelsesskema, i samarbejde med myndighed, som visitator fremsender til modtagende afdeling og der laves aftale om den unges ankomst. Ved anbringelse til særligt sikret afd. Syd laves aftale om den unges ankomst.

 

 1. Den unge indskrives og socialrådgiver på den sikrede eller særlig sikrede afdeling tager kontakt til myndighedssocialrådgiver for aftaler om den videre indskrivning.

 

 1. Relevant sagsmateriale og handleplan sendes til socialrådgiver på pågældende afdeling. (Ved visitation til Grenen-Dalstrups særligt sikrede afdeling fremsendes sagsmateriale allerede i forbindelse med den indledende visitation som anført ovenfor) Andet relevant materiale er tidligere § 50 undersøgelse (jf. Serviceloven)/§ 20 undersøgelse (jf. Barnets Lov), skoleundersøgelse (PPR), psykologisk udredning, afgørelse om anbringelse mm.

 

 1. Hurtigst muligt efter indskrivningen afholdes et indskrivningsmøde med myndighed, forældre, den unge og andre relevante parter.

 

Såfremt der ikke er ledig plads på vores egne sikrede afdelinger, da vil visitator, ved den fælles visitation, være behjælpelig med at etablere kontakt med anden sikret døgninstitution eller opskrive ung på landsdækkende venteliste, når afgørelse om anbringelse er truffet.

Grenen-Glesborg (åbne og delvis lukkede pladser)

 

 1. Opringning til visitationen på tel. 2947 3630 eller kontakt via mail dok@social.rm.dk att Grenen-Glesborg. Drøftelse af sag samt mulighed for plads/anbringelse herunder socialfaglig og juridisk vejledning og sparring.
 2. Fremsendelse af sagsakter via mail dok@social.rm.dk att Grenen-Glesborg / socialrådgiver. Der laves aftale om, hvornår myndighed kan forvente tilbagemelding på målgruppevurdering.  
 3. Socialrådgiver/visitator ved Grenen-Glesborg gennemlæser akter for målgruppevurdering. Der pågår drøftelse med afdelingsledelse for målgruppevurdering og tilbud af plads.
 4. Socialrådgiver/visitator fremsender målgruppevurdering til myndighed samt tilbud af plads samt dato for anbringelse. Der tilstræbes tilbud på behovsdato eller snarest muligt i forbindelse med denne.  (Der er mulighed for at myndighed, ung og forældre kan komme på forbesøg, hvis dette ønskes)
 5. Myndighed tilkendegiver om pladsen ønskes besat.
 6. Aftale om anbringelse og aftaler for evt. brobygning eller ankomst bekræftes.
 7. Den unge indskrives og socialrådgiver på den pågældende afdeling kontakter myndighedssocialrådgiver for indhentelse af relevante afgørelser, handleplan, samtykker mm.
 8. Hurtigst muligt efter indskrivningen afholdes et indskrivningsmøde med myndighed, forældre, den unge og andre relevante parter.

 

OBS: Ved visitation vedr. unge, der allerede er anbragt på vores sikrede behandlingsinstitutioner (Grenen-Dalstrup og Koglen), da laves aftale med socialrådgiver på den pågældende sikrede eller særligt sikrede afdeling, der formidler visitationen til Grenen-Glesborg og er kontaktperson i relation til visitationen. Der foruden er sagsgangen sammenlignelig med ovenstående.

MultiFunC (åbne og delvis lukkede pladser)

Ved den første opringning til MultifunC får du afklaret, om den unge som udgangspunkt passer ind i konceptet.

Hvis ja, er næste skridt at sende os alle sagsakter. På baggrund heraf udarbejder MultifunC's psykolog en udredning efter YLS/CMI 2.0. Du vil herefter modtage en risiko- og målgruppevurdering. Hvis den unge er målgruppen holder et møde mellem sagsbehandler og MultifunC, hvor udredningen gennemgås og MultifunC-konceptet forklares.

Ved unge, der ikke er målgruppen, får sagsbehandler under alle omstændigheder den grundige risiko- og målgruppevurdering med faglige anbefalinger af alternative behandlingsforslag – herunder om muligt i andre institutioner i Region Midt.

Når beslutningen om MultifunC er taget, afholdes møde mellem den unge, forældrene og MultifunC – og evt. sagsbehandler.

Ved indskrivningen inviteres forældre og sagsbehandler til et kort velkomstmøde, hvor der er præsentation af huset, regler, praktiske ting mm.

 

Ved sociale anbringelser i specialområdet kan anmodningsmodulet også benyttes.

 

 

Samarbejdet mellem jer og os

Professionelt, systematisk og aktivt. Sådan kan man karakterisere samarbejdet mellem anbringende kommune og os fra den første indledende samtale om en ung, og indtil denne udskrives fra en af ​​vores institutioner.

Både i de individuelle pædagogiske planer (mål og delmål), som vi udarbejder for den unge, i det daglige behandlingsarbejde og i vores ungekonferencer tager udgangspunkt i den kommunale handleplan. Vi bruger den systematiske i statusrapporter og statusmøder med kommunen, de unge og deres forældre.

Vores dialog med anbringende kommune indskrænker sig ikke kun til de formelle krav om halvårlige afrapporteringer. Vi kontakter jer, hvis vores arbejde med den enkelte unge tilsiger det – ligesom vi hilser det meget velkommen, at I er opsøgende i forhold til målene og resultaterne for de enkelte unges anbringelser.

Særligt om MultifunC

MultifunC forudsætter et meget tæt samarbejde med anbringende kommune om mål, delmål og rammer for behandlingen. I gennemsnit afholdes et møde om måneden med sagsbehandler, den unge, forældre og MultifunC