Vi bor i Viby i udkanten af Aarhus i et rummeligt hus med store, lyse lejligheder til de unge, spisekøkkener, biograf, udearealer, kontorer til de ansatte og flere små lejligheder, hvor unge og deres forældre kan bo en weekend.

MultifunC er et relativt nyt, forskningsbaseret behandlingstilbud, der er udviklet af det norske Barne- og Likestillingsdepartementet, Statens Institusjonsstyrelse (SiS) og Institutt for metodeutvikling (IMS) i Sverige på initiativ af psykolog Tore Andreassen.

I Norge og Sverige har metoden vist sig at have gode resultater. Godt seks ud af ti unge, der i de to lande har været gennem MultifunC-behandlingen, havde efterfølgende ikke behov for yderligere foranstaltninger.

Behandlingsinstitutionen MultifunC er etableret i 2012 på initiativ af Socialstyrelsen i et samarbejde mellem Region Midt og Herning og Aarhus kommuner.

Behandlingsinstitutionen MultifunC har ca. 50 fastansatte medarbejdere. Hovedparten er pædagoger, og herudover har vi psykologer, socialrådgivere, skolelærere, en pedel og køkkenmedarbejdere ansat.

Vi har lagt vægt på at ansætte mennesker, der er robuste, empatiske, som hviler i sig selv, som ikke er bange for udadreagerende unge og som - ikke mindst - er åbne over for at prøve nye, manualbaserede metoder.

Vi retter os mod unge i målgruppen, som via en screening fra os har vist sig at være i stærk risiko for at fortsætte en negativ løbebane med kriminalitet, misbrug og generel mistrivsel til følge.

Et institutionsophold varer i gennemsnit 6-12 måneder. Herefter er der et udslusningsforløb på 3-6 måneder, hvor forældrene får opfølgningsmøder og kan få støtte døgnet rundt.

Manualbaseret behandling

MultifunC er et manualbaseret program. Det vil sige, at alt det, vi gør, bygger på nedskrevne vejledninger, som vi er uddannede i af Socialstyrelsen.

Vi modtager løbende ekstern kvalitetssikring af vores arbejde med den enkelte ung.

Når vi nedenfor beskriver vores arbejde, bygger det altså på MultifunC-konceptet og på de behandlingsmetoder, der er en del af dette: ART (Aggression Replacement Training), familiebehandling, MI (Motivational Interviewing), misbrugsbehandling og konflikthåndtering.

Screening af den unge

Når vi får en henvendelse fra en kommune om en konkret ung, og vi på baggrund af en række fastlagte spørgsmål vurderer, at den unge passer ind i konceptet, foretager Psykologteamet en YLS/CMI screening.

Screeningen afdækker med udgangspunkt i de beskrivelser, der er af den unges livshistorie (sagsakterne), graden af risiko for, at den unge fortsætter sin negative udvikling ind i voksenlivet.

Hvis den unge så at sige har "nok" risikofaktorer til at være i vores målgruppe, vil den unge kunne visiteres til os.

Hvis en ung via YLS/CMI screeningen ikke skønnes egnet til at komme på Behandlingsinstitutionen MultifunC, får den anbringende kommune under alle omstændigheder udleveret den skriftlige screeningsrapport med de anbefalinger, der ligger i denne til fortsat behandling.

Screeningen er derfor uanset hvad et godt værktøj for kommunens fremtidige overvejelser.

Familien er central i behandlingen

En integreret del af MultifunC-konceptet er at træne forældrene.

Arbejdet med forældrene bygger på, at den unges mulighed for at forandre sig positivt er størst, hvis det er forældrene og ikke en masse "eksperter", der involverer sig dybest i den unges liv og adfærd.

Familieteamets opgave er derfor at støtte forældrene i at være aktive medspillere i at forandre det negative samspil, som er opstået mellem dem og deres søn eller datter.

Familieteamets terapeuter træner forældrene i deres indbyrdes kommunikation og deres kommunikation med deres barn.

Familieteamet arbejder herudover med at vende de negative følelser og forventninger, mange af forældrene til de unge har, til positive oplevelser og en følelse af, at de som forældre har indflydelse på det emotionelle klima i familien og magt til at forandre de negative mønstre.

Der tilbydes også familiebehandling, til familier hvor den unge ikke bor på MultifunC.

Læs Brochure om familiebehandlingen

Misbrugsbehandling

Vi tilbyder misbrugsbehandling til de unge. Behandlingen har evidensbaseret baggrund.

Formålet med behandlingen er at nedbringe alvorlige adfærdsproblemer blandt de indskrevne unge i ved en intensiv, netværksorienteret indsats med særligt fokus på omsorgspersonerne og deres rolle i behandlingen.

Der arbejdes med:

  • at hjælpe den unge med at tydeliggøre behov for misbrugs behandling
  • motivere den unge til deltagelse gennem et belønningssystem
  • hjælpe den unge med at identificere udløsere for misbrug
  • give den unge mulighed for at træne og udvikle færdigheder, stille spørgsmål og modtage relevant feedback og derved at udvikle evnen til at
  • benytte alternative handlestrategier bl.a. via sekvensanalyser og rollespil der evalueres og nye tiltag tilrettelægges
  • der tages urintest

Erfaringerne viser, at der er bedst chance for at komme ud af misbrug, hvis omsorgspersonerne for den unge er involveret i behandlingen.

Forældrene vil derfor blive inddraget og behandlingen vil fortsætte i opfølgningsperioden, der typisk varer 3-6 måneder efter den unges institutionsophold.

Selve institutionsopholdet

Krumtappen i MultifunC-behandlingen er den overordnede behandlingsplan, som vores Psykologteam udarbejder på baggrund af den kommunale handleplan.

På et møde med sagsbehandler, forældre, den unge og os godkendes denne behandlingsplan og dermed det overordnede mål eller rammen for MultifunC-behandlingen.

De følgende uger arbejder Psykologteamet og Skoleteamet med at udarbejde en række mere specifikke behandlingsmål på de forskellige arenaer (skole, fritid, familie etc.), hvor den unge har udfordringer.

Det sker på baggrund af tests, samtaler med den unge, forældre og øvrige, relevante personer samt analyse af sagsakter.

De specifikke behandlingsmål, der skal godkendes af sagsbehandler, den unge og forældrene, bruges herefter til at udarbejde uge- og månedsmål for den unge.

Opholdet på Behandlingsinstitutionen MultifunC er opdelt i en række niveauer. Den unge starter på niveau 1 og er parat til at flytte ud fra MultifunC, når han eller hun har været gennem niveau 5.

Den måde, den unge avancerer gennem niveauerne, er ved at optjene points gennem at opfylde de uge- og månedsmål, der opstilles, og dermed komme tættere og tættere på målene i den overordnede behandlingsplan.

En del af arbejdet for den unges kontaktpersoner i Pædagogteamet og Skoleteamet er derfor til stadighed at tale med den unge om, hvordan han eller hun kan opfylde de mål og delmål, der er opstillet.

Vi hjælper den unge med at træne den adfærd, hvor han eller hun har vanskeligheder, både gennem ART og gennem andre, planlagte træningsforløb.

Udover at optjene points - og dermed komme tættere på en oprykning til næste niveau - belønner vi den unge, når han eller hun har opnået nye færdigheder eller ændret adfærd i den retning, vi ønsker. Belønningen kan være en biograftur, en pizza eller noget andet, der betyder noget positivt for den unge.

Den unges kontaktpersoner fra de forskellige teams og den unge holder et ugentligt behandlingsmøde, hvor de drøfter, hvordan det går og eventuelt justerer på ugemålene. En gang månedligt afholdes et større behandlingsmøde med sagsbehandler, forældre og den unge.

Før dette møde har den unges kontaktpersoner haft et evalueringsmøde med den unge, og vores teams har haft lejlighed til at drøfte denne evaluering og den unges situation generelt.

På baggrund af dette drøfter vi på mødet de opstillede mål og delmål og justerer, hvor det giver mening.

Psykologteamet (samt vores eksterne supervisor) kontrollerer, at uge- og månedsmål til stadighed flugter med målene i den overordnede behandlingsplan.

Når den unge er nået til niveau 4, begynder den unge og kontaktpersonerne fra de forskellige teams at forberede udslusningen.

Vi forstærker samtalerne med den unge om, hvordan han eller hun vil tackle de udfordringer, der kommer i starten ved udflytningen, og vi forbereder overgangen til en eventuel ny skole og et evt. arbejde.