Koglen

Koglen i Sdr. Omme i Vestjylland er etableret i 1988 som den første sikrede institution i Jylland, efter at en række lukkede institutioner for unge i årene inden var blevet nedlagt. Unge mellem 15 og 17 år havde i de mellemliggende år været henvist til anbringelse i de almindelige arresthuse sammen med voksne varetægtsfængslede og dømte, når der ikke var plads på henholdsvis Sølager og Sønderbro på Sjælland til dem.

Koglen fik i starten én afdeling – Granhuset – med plads til fem unge. I 1999 kom Lærkehuset til, så Koglen i alt havde ti sikrede pladser, det samme antal som i dag.

Koglens etablering faldt tidsmæssigt stort set sammen med, at FN vedtog Konventionen om Barnets Rettigheder i 1989. Konventionen, der blev ratificeret af Danmark i 1991, forpligtede blandt andet medlemslandene til at beskytte børn og unge mod at sidde frihedsberøvet sammen med voksne. I Danmark voksede  i årene herefter antallet af sikrede institutioner til unge, der til forskel fra arresthuse havde – og har – et socialpædagogisk sigte.

Grenen

I 2001 så tre nye, sikrede institutioner dagens lys – blandt dem Grenen. Grenen fik til huse i et nedlagt arresthus i Grenaa med plads til fem unge. I 2005 udvidede Grenen og oprettede to særligt sikrede afdelinger i Dalstrup: Nord med fem  pladser til særligt voldelige unge og Syd med fem pladser til særligt psykisk afvigende unge.  I 2010 kom afdeling Kronen til i Dalstrup med fem sikrede pladser.

I løbet af 2011 og 2012 blev antallet af sikrede pladser reduceret i hele Danmark. For Grenen betød det, at afdelingen i Grenaa lukkede, og at afdeling Nord blev en almindeligt sikret afdeling med plads til fem unge. Grenen har derfor i dag 10 almindeligt sikrede pladser og fem særligt sikrede pladser i alt. 

Åbne afdelinger

Koglen og Grenen så begge behovet for at supplere deres sikrede pladser med et åbent institutionstilbud, så de unge fik – og får - et sammenhængende anbringelsesforløb, og de ved udflytningen fra den sikrede institution kan blive i samme behandlingskultur og –miljø. I 2004 etablerede Grenen derfor to åbne afdelinger Toppen og Roden i Glesborg med plads til i alt ti unge, der senere er udvidet til 13. Og i 2008 etablerede Koglen den åbne institution Koglely nær Spjald i Vestjylland med plads til fem unge. Koglely lukkede i foråret 2015. 

MultifunC

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) tæller ud over Grenen og Koglen behandlingsinstitutionen MultifunC Midtjylland i Viby, der blev etableret i 2012. MultifunC Midtjylland retter sig mod 14-17-årige med kriminel, aggressiv og/eller voldelig adfærd og arbejder ud fra en norsk behandlingsmodel.

DOK

Kommunalreformen, der trådte i kraft 2007, betød, at Grenen og Koglen begge som en del af det specialiserede socialområde kom ind under Region Midt. Fra 1. januar 2013 er Region Midt’s specialinstitutioner organiseret i ni specialområder, ud fra et ønske om at skabe en række faglige fællesskaber med den størst mulige økonomiske robusthed.

 

Tilsammen har de tre institutioner i specialområdet en vifte af højt specialiserede ydelser til en ret præcist afgrænset målgruppe. Vi kan derfor tilbyde kommunerne ydelser, der både tilgodeser det behandlingsmæssige behov hos barnet eller den unge og de økonomiske ressourcer i kommunerne.
Områdechef, Lars Emil Andersen.

""
Områdechef i DOK og
daglig leder, Grenen og Koglen

Lars Emil Andersen


 


""
Daglig leder,
MultifunC Midtjylland
Birthe Sande Rosendal