Hvorfor 

Omorganisering af MultifunC til en delvis lukket institution er sket for at øge mulighederne for at forhindre de unges rømninger og tilbagefald til misbrug, kriminalitet og destruktiv adfærd. Med en omorganisering til en delvis lukket institution vil medarbejderne på MultifunC kunne skærme de unge i en begrænset periode i et trygt miljø med specialuddannede medarbejdere. Medarbejdernes muligheder for at støtte de unge i situationer, hvor de er i affekt og rømningstruede, bedres. Ved at undgå afbrydelser i anbringelserne sikres kontinuiteten i behandlingsforløbet, og effekten af den socialpædagogiske behandling øges til gavn for de unge. 

Hvordan 

Delvis lukkede institutioner må jf. servicelovens § 123b alene anvendes, når det er afgørende for den socialpædagogiske behandling at kunne tilbageholde eller fastholde den unge. 

  • Der sker tilbageholdelse ved aflåsning af yderdøre og vinduer i perioder, dog højst 5 sammenhængende dage ad gangen og maks. 30 dage om året
  • Der sker fastholdelse ved enten fysisk at tage fat i den unge i en kortere periode, eller ved at den unge mandsopdækkes


Forudsætningerne for anbringelse på en delvis lukket institution er, at der skal være risiko for, at den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af en eller flere af følgende kriterier: 

  1. Kriminel adfærd hos den unge 
  2. Misbrugsproblemer hos den unge 
  3. Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos den unge 


MultifunC’s målgruppe ændres ikke med omorganiseringen af institutionen til en delvis lukket institution. De unge, som aktuelt er anbragt på MultifunC, opfyldte alle ved indskrivningen kriterierne for anbringelse på en delvis lukket institution. 

Omorganiseringen af MultifunC til en delvis lukket institution sker for at styrke den socialpædagogiske behandling, og er i tråd med Socialforvaltningens overordnede effektmål om at tilpasse forvaltningens indsatser, så de giver den bedst mulige virkning for borgerne. Med en delvis lukket institution imødegås rømninger i et mindre indgribende tilbud end med anbringelse på sikret institution, som kan være alternativet. 

Erfaringer fra de norske MultifunC-institutioner viser, at det kan være formålstjenligt for den socialpædagogiske behandling at etablere behandlingen i et delvis lukket døgnregi. MultifunC’s målgruppe er ofte impulsstyret, præget af uro og trang til brug af euforiserende stoffer. Dette medfører, at de unge forlader behandlingen så tidligt i forløbet, at de pædagogiske medarbejdere ikke når at skabe en behandlingsalliance med de unge, og inden de unge når at profitere af den socialpædagogiske behandling. 

På baggrund af de norske erfaringer og faglige overvejelser søgte Region Midtjylland den 9. oktober 2013, med opbakning fra partnerskabet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om dispensation til at omorganisere MultifunC til en delvis lukket institution. Ved en delvis lukket døgninstitution forstås en døgninstitution for børn og unge mellem 12-17 år, hvor der i perioder kan ske tilbageholdelse i MultifunC - i form af aflåsning af vinduer og yderdøre samt fysisk fastholdelse. 

Erfaringer fra norske MultifunC-institutioner viser, at netop kontinuitet forbedrer effekten af anbringelserne. Der blev søgt om dispensation, fordi kun kommuner i henhold til serviceloven kan drive delvis lukkede institutioner. 

Den 7. marts 2014 modtog Region Midtjylland dispensation til at drive MultifunC Midtjylland som delvis lukket institution.