Kære alle.

Vi har i dag afholdt officiel indvielse af Kernehuset i Glesborg.

Det har været en dejlig dag med besøg fra nær og fjern.

Herunder stemningsbilleder og de to taler, afholdt i dagens anledning af Lars Emil og af 1. næstformand i Regionsrådet Hanne Roed.

Tale v/ områdechef Lars Emil Andersen

Kære alle

Dvs. kære unge som bor her fra Grenen-Glesborg, kære gæster udefra og kære ansatte fra Grenen, Koglen og MultifunC

Velkommen til denne indvielse af Kernehuset og tak for at I er mødt frem. 

For nogle år siden indspillede unge på Grenen en cd, der hedder LYT TIL MIG. 

En rammende tittel for vi skal virkelig LYTTE TIL og gøre vores bedste til at forstå og hjælpe unge, som bor, lever, uddannes og er i socialpædagogisk eller anden behandling hos os. 

Jeg lyttede til et godt råd fra en ung i går. Rådet lød: Tal maksimalt i 5 minutter, så længe kan opmærksomheden fastholdes. Jeg vil gøre mit bedste men ingen kan overgå sig selv og sine egne begrænsninger. 

Hvad er det vi vil med Kernehuset, som en del af en større socialpædagogisk døgninstitution med interne skoler og anden intern undervisning på diverse værksteder? 

Vores drøm er, at vi vil bestræbe os på at forstå og hjælpe hver enkelt ung på Kernehuset - og på vores øvrige afdelinger på Koglen, MultifunC og Grenen. Vi vil forstå og hjælpe hver enkelt ung til et liv i trivsel og pro-sociale fællesskaber – uden kriminalitet, misbrug eller anden skadelig adfærd. 

Det er dét og kun det som vi er og skal være optaget af. 

Det forsøger vi at gøre så godt vi kan. Nogle unge her vil måske mene, at vi bør kunne gøre det endnu bedre. Det rører ved en af vores værdier DYGTIGHED - vi kan helt sikkert, altid blive dygtigere. Den del har vi også en vilje til. Både nu og i fremtiden. 

I vores bestræbelser på at forstå og hjælpe den enkelte unge, er det vigtigt at vi forstår det store sociale pattedyr, som vi er som mennesker, og samtidig forstår det helt særlige og unikke ved den enkelte unge. 

Hvad det alment menneskelige angår, så er det en grundopfattelse hos os, at alle unge har brug for og krav på at opleve at være trygge, når de bor hos os. Tryghed er en kerneelement i trivsel og tryghed er en nødvendig betingelse for at blive i stand til at lære og udvikle sig. Vi gør meget for, at ingen unge for eksempel skal føle sig truet eller udsatte af andres eller egen skadelig adfærd. Tryghed og læring og udvikling på forskellige planer og niveauer er bl.a. det vi også vil med Kernehuset. 

Vi tror, eller rettere sagt, vi ved, at unge kan næres og udvikle sig, når eller hvis den enkelte ung på ægte vis kommer til at opleve, at hendes eller hans behandlingsforløb, som strækker sig over længere tid, faktisk giver mening eller kommer at give mening. 

For at denne mening fra begyndelsen af et ophold hos os eller snarere i løbet af et ophold hos os kan danne sig i den enkelte unge, så forudsætter det at opholdet fra start til slut er specialiseret, afstemt til den enkelte unge, koordineret, stabilt og sammenhængende over tid og eventuelt på tværs af forskellige afdelinger. 

Kernehuset er netop lavet til at skabe højt specialiserede og sammenhængende anbringelsesforløb for en gruppe af unge medborgere, som uden Kernehuset risikerer at ryge ud og ind af forskellige institutioner uden mening, sammenhæng eller tryghed. Det ville være omsorgssvigt. 

Kernehuset er lavet til unge som forinden har været eller som kunne have været anbragt på afdeling SYD på Grenen-Dalstrup, som er landets eneste særligt sikrede afdeling til denne gruppe af unge. 

Disse unge har ofte manglet Kernehuset, altså et åbent eller hovedsagligt åbent tilbud, hvor de kunne fortsætte i et godt begyndt anbringelsesforløb på afdeling Syd. 

Til de unge, som fortsat lytter med vil jeg sige, at vi samler på og fastholder ansatte, som er motiveret til at forstå og hjælpe jer, som har en følsomhed over for jeres behov, som er empatiske og selv lader sig emotionelt bevæge, som kan rumme svære følelser og som et led i at forstå og hjælpe jer også kan sætte de grænser, som af og til kan være nødvendige at sætte. Det er et led i vores professionelle ansvar som voksne. Jeg håber, at i kan eller kommer til at kunne genkende disse ord i de voksnes måder at være sammen med jer på. 

Som afslutning på denne tale skylder vi mange mennesker en tak, for at vi er lykkes med Kernehuset, som endnu en sub-specialiseret afdeling i vores specialområde: 

Først og fremmest tak til de unge på Kernehuset for at vi i denne stund må invadere jeres hjem og at i lader os se jeres hjem. 

Tak til Psykiatri og socialadministrationen, psykiatri og socialledelsen og regionsrådet for jeres tro og tillid til os, som har gjort dette projekt muligt. En særlig tak til Kjeld og Ann-Britt. 

Tak til alle ansatte i hele organisationen i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge. Uden ro på den del var der mange af os som ikke havde tid til at styrke og udvide vores specialisering med Kernehuset. 

En særlig til tak til mange i vores administration med alt hvad dette forløb har og fortsat kræver, tak til køkken og rengøring. I har fået mere at lave og ikke mindst tak til jer for  det flotte traktementet, som vi skal nyde lige om lidt. Tak til socialfaglig stab – i er imponerende hurtigt lykkes med at skabe den belægning, som bærer Kernehuset. 

Tak til faglærere og unge på værkstedet ikke mindst Tore og dit hold af myreflittige unge, som har fået det hele til at se så flot ud i dag. 

Tak til alle vores leverandører, ikke mindst arkitekterne og håndværkerne. I har min største respekt. Jeg misunder jer lidt for alt det i kan. 

Tak til Henrik og din måde at samarbejde med bygningskontoret. Uden din projektstyring fra start til slut af byggeprojektet var intet lykkes. 

Også en helt særlig tak til alle ansatte på Syd og Bo som i mange år af faglige grunde har presset på for at få skabt  Kernehuset som nu endelig er en realitet. Uden jeres professionalisme ville jeg ikke selv tro på det. 

Man kan sige - Hvor der er en vilje der er der en vej og i dag ved denne indvielse af Kernehuset kan vi med far humor på højt niveau også sige, hvor der er en ny villa der er også en ny vej. 

Tillykke Region Midt med Kernehuset

 

Tale V/Hanne Roed 1. næstformand i Regionsrådet:

 

Tak fordi jeg må være med til officielt at indvie Kernehuset i dag. 

- Det har jeg glædet mig meget til. 

Den delte glæde er jo dobbelt glæde, så det er rigtig dejligt at se, at vi er samlet så mange i dag. 

Det er tydeligt at se, at vi har meget at glæde os over her i dag: en helt ny bygning med et 844 kvm-stort bygningsarel, 2 etager og en hyggelig atriumgård som husets omdrejningspunkt og kerne. Det er flotte omgivelser, men især også trygge og sikre rammer, der er bygget her. 

Det glæder regionsrådet og jeg, at vi i dag kan indvie denne helt nye bygning og afdeling til Grenen her i Glesborg – nemlig Kernehuset. 

For det er udtryk for, at vi i regionen har en helt fantastisk institution i Grenen med et godt pædagogisk indhold og ikke mindst et dygtigt personale, som gør en stor forskel for de børn og unge, som kommer her. 

Vi har så god en institution, at der er stor efterspørgel efter flere relevante og specialiserede tilbud på området. Og det er tydelige tegn på, at kommunerne har behov for og ikke mindst tillid til den faglighed og den udviklende indsats, som Grenen præsterer. 

- Det kan vi i regionsrådet kun være glade for og stolte af! 

Jeg ved, at det også er en stor glæde for jer medarbejdere, at vi i dag kan indvie det, som I i DOK har drømt om i lang tid. I har i jeres arbejde erfaret, at der er et udtalt behov for at kunne tilbyde ophold, der kombinerer det at være både en åben og lukket afdeling. 

Og nu er den drøm blevet til virkelighed med Kernehuset. 

Det betyder, at I som medarbejdere nu kan udnytte jeres faglige indsigt endnu mere i indsatsen over for de børn og unge, som I er sat i verden for at hjælpe.   

Derfor er den største glæde ved indvielsen i dag især for de børn og unge, der afslutter deres ophold på Grenens særligt sikrede afdeling Syd i Dalstrup. 

For Kernehuset henvender sig særligt til dem ved at tilbyde forløb, der er relevante og individuelt tilpasset til de behov, de hver især har. Det er forløb, der giver mening, tryghed, forudsigelighed og ikke mindst sammenhæng for børnene og de unge og deres vej videre i livet. 

Det har vi ikke på samme måde kunnet tilbyde i regionen tidligere. Jeg ved, at det førhen har været svært at finde forløb, der var egnede, og som matchede det, som de hver især havde brug for. 

Den situation gavnede ikke børnene og de unge, som jo har så individuelle, komplekse og indbyrdes meget forskellige behov, som samlet set også er sjældne. 

- Så der findes altså ingen "one-size-fits-all"-løsning her! 

Det er også grunden til, at vi på socialområdet hele tiden har fokus på at udvikle højt specialiserede løsninger og tilpasse os den efterspørgsel, der er. 

Og det er netop kernen i, at Kernehuset er opstået! 

Jeg vil – før jeg slutter af – gerne rose den kultur, der er på Grenen og i DOK generelt. En kultur, hvor ledere og medarbejdere er dedikerde og højt engagerede, og hvor I har et helt særligt øje for, hvad der er bedst for nogle af de mest udsatte børn og unge i Danmark. 

- Jeg ved, at I dagligt har fokus på at yde stor omsorg og skabe gode faste rammer, men med mulighed for at leve et aktivt og udviklende liv, som blandt andet byder på undervising, uddannelse og fritidsaktiviteter. I gør meget ud af at få børnene og de unge til at deltage aktivt i dagligdagen og udvikle sig. 

Jeres indsats hviler på en solid specialpædagogisk viden og ikke mindst asvarlige og grænsefaste voksne, der både vil og kan de unge. 

Jeg er derfor sikker på, at I med Kernehusets trygge og sikre rammer og nye faciliteter får endnu bedre mulighed for at realisere visionen om at forstå og hjælpe den enkelte unge til et liv i fællesskab og trivsel, uden kriminalitet, misbrug eller anden skadelig adfærd. 

På samme måde forbedres mulighederne også for at realisere flere af de mål, som vi i regionen har for socialområdet: nemlig at skabe udvikling for borgeren, skabe mere sammenhængende insatser og fortsat yde en faglig indsats af høj kvalitet målrettet den enkelte borger

Selvom huset jo allerede blev taget i brug i begyndelsen af maj måned i år, vil jeg med disse ord officielt erklære Kernehuset for indviet. 

– Til stor glæde og gavn for alle! 

Stort tillykke – og fortsæt endelig det gode arbejde her på Grenen!