Af Morten Lindebæk Mogensen

Specialområde DOK har søgt og er blevet tilkendt 100.000 kroner i forskning- og udviklingsmidler til et studie af ART. ART er et behandlingselement, der er gennemgående for alle afdelinger i DOK, og et område DOK har haft fokus på igennem længere tid. I ART træner de unge deres evner inden for moralsk ræsonnement, vredeshåndtering og sociale færdigheder. Alle er færdigheder, der er centrale for DOK's målgruppe at arbejde med. 

Hvad er formålet?

Vi vil i DOK udbyde den bedst mulige ART-træning, og i den forbindelse skal der nu, for de tilkendte midler, udføres et studie af ART. Derfor skal undersøgelsen både ses som værende summativ og formativ. Defactum fra Koncern Kvalitet kommer til at forestå opgaven, der forventes afsluttet i udgangen af 2019, og som kommer til at fokusere på to dele.  

Hvordan kommer studiet til at foregå?

For det første kommer studiet til at afdække fideliteten af ART, som det praktiseres i DOK. Det vil med andre ord sige, at det bliver undersøgt, om DOK leverer ART-træning i overensstemmelse med de teoretiske principper, hvorpå ART-konceptet er baseret.

For det andet undersøges effekten af ART-træningen som den ser ud i DOK i dag. Her måles både kvalitativt og kvantitativt, altså hvor mange udvikler sig i en positiv retning og hvor meget udvikler den enkelte sig positivt. Begge resultater skal hvile på en sandsynliggørelse af, at de er direkte afledt af ART-træningen, i det DOK også benytter sig af en række andre evidensbaserede behandlingsprogrammer.