De unge, vi møder, har haft udfordrende opvækstvilkår. Nogle har været udsat for omsorgssvigt, andre har intellektuelle handicaps, personlighedsforstyrrelser og psykiatriske lidelser..

Vanskelighederne vil ofte bestå af en blanding af flere af disse faktorer – for manges vedkommende også et misbrug af alkohol og stoffer, kriminalitet og vanskeligheder ved affektregulering.

Det er ofte unge, der er opgivet af systemet, af skolen og af behandlerne. 

Vi ved derfor, at ”vores” unge (og deres forældre) har et udtalt behov for at blive mødt på en ny måde.

En måde, der kan være med til at vække et håb om en forandring. Vores menneskesyn og vores professionalitet tilsiger, at vi skal møde dem med viden, forståelse, hjerte, handlinger, mod, selvbeherskelse, retfærdighed og trygge rammer.

Målet for vores tre institutioner er det samme. Vi arbejder på at føre de unge ind i nogle prosociale fællesskaber, og gennem disse fællesskaber hjælper vi dem til et liv i udvikling, hvor de trives uden den adfærd, der tidligere har givet dem problemer.

Vores institutioner har en række fælles tilgange til behandlingen. Vi har en fælles tro på, at alle mennesker udvikler sig af at blive mødt med positive forventninger, tydelige rammer, anerkendelse og rummelig omsorg. 

Vi trækker alle på en viden om, at en struktureret hverdag fyldt med planlagte, læringsbaserede aktiviteter – i skolen, på praktikstedet, i værkstedet, og blandt andre unge og voksne - er den bedste indsats over for vores målgrupper.

Fælles er også det stærke islæt af kognitive programmer som fx ART (vredeshåndtering og social adfærdstræning) og motiverende samtaler (MI og PAV).

Alle tre institutioner er herudover inspireret af positiv, social forstærkning som belønningspædagogik og giver på forskellig måde bonus, points, ekstra løn og goder, når den unge udviser en adfærd, vi ønsker at fremme.

De ansatte på vores institutioner er ikke-dømmende, grænsesættende og inddragende voksne, der er loyale over for de metoder og behandlingskoncepter, vi arbejder ud fra.

For en ung eller et hvilket som helst menneske kan det være en endog meget voldsom oplevelse eksempelvis at blive anbragt på en sikret afdeling og få begrænset sin personlige frihed og sit råderum. Det kan i sig selv opleves ydmygende og nedværdigende.

I Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge har vi fokus på etik, bl.a. fordi, som K.E. Løgstrup sagde: ”Ethvert menneske har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.” 
Det er vi os meget bevidste og vi gør os derfor umage med at give alt vi kan i hvert eneste ungeforløb. 

Vi gør os umage i forhold til ikke at anvende et stigmatiserende sprog i forhold til hvordan vi omtaler målgruppen eller den enkelte unge, hverken internt eller eksternt. Vi forholder os individuelt til hver enkelt ung. 

Vi gør os umage i forhold til at være empatiske, kontaktstærke og tydelige overfor den enkelte unge i forhold hvad vi forventer af ham og hvad han kan forvente af os. Der er planlagte aktiviteter for hele dagen.

Vi gør os umage for at undgå, at nogle unge lider overlast som følge af adfærd fra andre unge, som de tilfældigvis er anbragt sammen med. Vi er sammen med de unge. 

Vi gør os umage for at være en åben og transparent organisation.

Vi hilser alle former for tilsyn velkomne.