Psykologafdelingen

Psykologerne i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge varetager psykologfaglige opgaver indenfor det sociale område herunder:

 • Psykologiske undersøgelser ( neuropsykologisk og personlighedsvurdering)
 • Psykiatrisk screening for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
 • Rådgivning og vejledning
 • Terapi og krisesamtaler
 • Undervisning og én- eller flerdagskurser

Psykologisk undersøgelse

Psykologafdelingen varetager psykologiske undersøgelser, hvor der foretages både personlighedsvurdering samt neuropsykologisk undersøgelse.

Formålet med en psykologisk undersøgelse er at klarlægge eventuelle vanskeligheder og ressourcer af kognitiv og/eller emotionel karakter. Det kan fx dreje sig om adfærds- og personlighedsmæssige forstyrrelser, ADHD, autisme, tilknytningsforstyrrelse, traumer, misbrug og kognitive vanskeligheder.  

Den psykologiske undersøgelse belyser ressourcer og vanskeligheder og peger på eventuelle særlige behov for støtte. Med afsæt i dette gives der anbefalinger til sagsbehandler, forældre, pædagogisk personale og øvrigt netværk.

Der udarbejdes en fyldestgørende rapport, der afhængig af problemstillingen kan omfatte:

 • Indhentning af sagsakter og samling af disse
 • Samtale med barnet/den unge, forældre og pædagogisk personale/lærere
 • Anamneseoptagelse
 • Observation
 • Diagnostisk interview med afsæt i ICD-10
 • Kognitiv testning (begavelsesniveau samt øvrige kognitive tests)
 • Projektiv testning, spørgeskemaer og rating scales (personlighed og social funktion)
 • Formidling til barnet/den unge, forældre og professionelle

Neuropsykologisk undersøgelse

Den neuropsykologiske undersøgelse tilrettelægges afhængig af henvisningsårsagen.

Ud fra vores kendskab til hjernens funktioner og problemstillingens præsentation relateres vanskelighederne til en eller flere kognitive funktioner.

Der udarbejdes en fyldestgørende rapport, der afhængig af problemstillingen kan omfatte:

 • Indhentning af sagsakter og samling af disse
 • Samtale med barnet/den unge, forældre og pædagogisk personale/lærere
 • Anamneseoptagelse
 • Observation
 • Afdækning af kognition ved hjælp af tests og rating scales af:
  • Begavelsesvurdering
  • Generelt funktionsniveau
  • Opmærksomhedsfunktion
  • Hukommelsesfunktion
  • Eksekutiv funktion
  • Sproglig funktion
  • Visuospatial funktion
  • Socialkognition
 • Formidling til barnet/den unge, forældre og professionelle

Personlighedsvurdering

I en personlighedsvurdering er der fokus på personlighedens organisering herunder eventuelle afvigelser.

Der er i udredningen særligt fokus på tilknytnings,- adfærds- og personlighedsforstyrrelser samt accentuerede træk.  

Med afsæt i dette gives der anbefalinger til sagsbehandler, forældre, pædagogisk personale og øvrigt netværk. Der udarbejdes en fyldestgørende rapport, der afhængig af problemstillingen kan omfatte:

 • Indhentning af sagsakter og samling af disse
 • Samtale med barnet/den unge, forældre og pædagogisk personale/lærere
 • Anamneseoptagelse
 • Observation
 • Diagnostisk interview med afsæt i ICD-10
 • Projektiv testning, spørgeskemaer og rating scales (personlighed og social funktion)
 • Struktureret klinisk interview til udredning af personlighedsforstyrrelser

Formidling til barnet/den unge, forældre og professionelle

Psykiatrisk screening for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

Vi foretager screening for psykiatriske problemstillinger af børn og unge anbragt på sikret institution jf. retningslinjer udarbejdet af Danske Regioner.  

Screeningen er en indledende og bred screening for eventuelle vanskeligheder, som kan pege på behov for yderligere udredning.

Terapiforløb og krisesamtaler

Vi tilbyder kortere og længerevarende samtaleforløb til børn og unge indenfor specialområdet. Der arbejdes ud fra en eklektisk tilgang, hvor der anvendes forskningsbaserede metoder til bearbejdning af den unges problemstillinger.

Vores erfaring inkluderer bl.a. kognitiv adfærdsterapi, compassionfokuseret terapi, skemafokuseret terapi, kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik (KRAP), vredeshåndteringsforløb, misbrugsbehandling, neuroaffektiv tilgang, psykoedukation samt samtaler om sexologiske emner.

Rådgivning og vejledning

På baggrund af faglig viden og erfaring rådgiver vi familier, professionelle eller andre relevante parter, når der er behov for rådgivning ift. barnet eller den unges problemstillinger.

Dette kan fx foregå i forlængelse af vores psykologiske undersøgelse, hvor der også indgår pædagogiske anbefalinger.

Vi tilbyder desuden kortere rådgivningsforløb til fagligt personale, sagsbehandlere og forældre, hvis der er behov for individuel tilpasset vejledning og rådgivning, fx ift. en specifik eller akut opstået problemstilling.

Undervisning og kurser

Vi tilbyder undervisning og kurser i kortere eller længere forløb vedrørende psykologiske eller psykiatriske emner primært indenfor børne- og ungeområdet.

Vores psykologer har dybdegående kendskab til og erfaring med børn og unge med misbrug, adfærdsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser og andre psykiske lidelser.

Derudover har vi erfaring med kurser i kommunikation målrettet ansatte.

Samarbejdspartnere

Vi arbejder systemisk og helhedsorienteret, hvorfor vi inddrager relevante samarbejdspartnere omkring barnet/den unge. Vidensdeling på tværs af domæner er hensigtsmæssigt for at sikre en positiv udvikling og barnets trivsel fremadrettet.  Vi har erfaring med tværfagligt samarbejde med følgende:

 • Institutioner og skoler
 • Kommuner og PPR
 • Barnets og den unges familie og netværk
 • Praktiserende læge og psykiater

Psykologydelser og takster

 

Hvis du har brug for at høre nærmere om ovenstående ydelser og takster, er du velkommen til at henvende dig til afdelingsleder for Psykologafdelingen; Julie Lund på tlf.nr. 51625719. Vi kan også være behjælpelige med at rådgive om hvilken ydelse, der kan være relevant for den pågældende problemstilling.