Et institutionsophold på MultifunC varer i typisk mellem seks og tolv måneder. Herefter er der et udslusningsforløb på fire-seks måneder, hvor forældrene får opfølgningsmøder og kan få støtte døgnet rundt.

Opholdet på MultifunC er opdelt i en række niveauer. Den unge starter på niveau 1 og er parat til at flytte ud fra MultifunC, når han eller hun har været gennem niveau 5.

Den unge avancerer gennem niveauerne ved at optjene points gennem at opfylde de ugemål, der opstilles, og derved kommer den unge samtidig tættere og tættere på målene i den overordnede behandlingsplan.

Et typisk forløb for den unge

Indslusningsforløbet hos os – det vi kalder niveau 1 – tager typisk mellem to og fire uger. Den unge skal lære huset at kende, og vi skal lære den unge at kende.

På dette niveau vil den unge typisk være sammen med en MultifunC-medarbejder hele tiden. Den unge introduceres til MI-samtaler. Den unge får også en indføring i MultifunC's niveauer og pointsystemet.

Den unge vil på dette niveau kunne optjene daglige points ved at stå op til tiden om morgenen og deltage i de aktiviteter, der er planlagt den dag.

Belønningen vil kunne være at få lov til at se TV på sit eget værelse samme dag.

Når den unge har point nok, starter niveau 2, hvilket blandt andet vil sige skolegang eller beskæftigelse. De meget faste rammer slækkes lidt, og den unge begynder at kunne lave aftaler ud af huset.

Det er også i denne fase, at den unge starter på et ART-forløb.

Hver gang den unge stiger i niveau, bliver det en anelse sværere at optjene point, i det den unges funktionsniveau over tid forbedres gennem behandlingen. Den unge fungerer bedre og bedre, og derfor giver det også mening at forvente mere af en ung på niveau 5 end en ung på niveau 1.

På niveau 2 begynder den unge at deltage i ugentlige behandlingsmøder, hvor ugen og ugens mål gennemgås. Fra niveau 3 bortfalder klippekortsystemet, og den unge overgår til at indgå ugekontrakter med sine kontaktpersoner.

Kontrakterne fokuserer på de områder, hvor den enkelte ung har de største vanskeligheder og er dermed mere fokuserede end klippekortene, der i højere grad fokuserer på målgruppens generelle udfordringer.

Når en given kontrakt er opfyldt – fx at den unge i en hel uge selv er taget af sted til skole og er kommet hjem til aftalt tid uden problemer – udløser det points.

Optjeningen af points giver gradvist den unge større frihedsgrader. Den unge kan lave flere aftaler på egen hånd ude i byen, og kan være hjemme hos forældrene i længere og længere tid.

Niveau 4 skal vare minimum 8 uger og fortsætter, til den unge vurderes klar til udslusning.

På niveau 5 igangsættes udslusningen, der afsluttes, når den unge flytter ud af institutionen.

Et typisk forløb for forældrene

Når den unge er startet på MultifunC, starter også forældrenes MultifunC-forløb, der er opdelt i otte trin og foregår som et samarbejde mellem forældrene og en terapeut fra Familieteamet.

Behandlingen er inspireret af evidensbaserede metoder, og samarbejdet med familien tager udgangspunkt i MultifunC's familiemanual.

På de første fire trin arbejder vi med at danne os et overblik over familiens ressourcer og udfordringer og vi udarbejder et overblik over familiens netværk.

Derudover får vi forældrenes input til den unges overordnede behandlingsplan og specifikke behandlingsplaner. Til sidst udarbejder vi en målsætning for det videre forløb hvor specielt trin fem og seks i vores forældremanual er i fokus.

Trin fem og seks er den konkrete træning af forældrene. Der er fokus på kommunikationen mellem den unge og forældrene, forældrene undervises i adfærdsteori, i grænsesætning, positiv involvering og konkrete redskaber trænes i samarbejde med familieterapeuten.

Træningen kan foregå hjemme hos forældrene, i MultifunC's træningslejligheder og, når tiden er moden, i enten hele dage eller weekender. Som udgangspunkt foregår der ikke træninger på MultifunC eller hjemme hos familien, uden der er personale til stede.

Før der kan være tale om træning uden personale, skal forældre være i gang med trin fem i forældremanualen og den unge skal være på niveau tre i MultifunC behandlingen. Derudover skal der være oprettet "hvis/så-skemaer og sikkerhedsplaner. Dette er af omsorg og for at øge sandsynligheden for at lykkes.

Næste trin handler om at forberede, gennemføre og evaluere besøg af den unge i hjemmet.

Hjemmebesøgene sker i et samarbejde med Pædagogteamet, der planlægger og evaluerer besøget med den unge. Der er fokus på elementer fra træningssessionerne.

Sidste trin koncentrerer sig om hjemflytning og etablering af nye rutiner.

Et typisk forløb for anbringende kommune

Vi har et tæt samarbejde med anbringende kommune i hvert anbringelsesforløb. Når den unge er startet på MultifunC, holder vi følgende møder med deltagelse af sagsbehandler, forældre, den unge og os:

  • Et indledende fællesmøde hvor vi med udgangspunkt i handleplanen drøfter den overordnede behandlingsplan – det, der udgør rammen for MultifunC-behandlingen
  • Et fællesmøde cirka en måned senere, hvor vi præsenterer de specifikke behandlingsplaner for arbejdet i de forskellige arenaer, hvor den unge har vanskeligheder.
  • Evalueringsmøder hver måned efter at behandlingen er gået i gang. Her drøfter vi mål- og delmål, og det er her, vi kan justere på målene. Det er også på disse møder, vi kan drøfte om den overordnede behandlingsplan (og hermed de specifikke behandlingsplaner) fortsat er de rigtige.

Desuden sender Psykologteamet hver uge en skriftlig opdatering til sagsbehandler.

Udslusning

I denne periode får forældrene intensiv familiebehandling i deres eget hjem en til to gange om ugen.

Familieteamet vil også efter behov give støtte og hjælp til forældrene ved udfordringer, der måtte komme, og deres telefon er åben døgnet rundt, hvis der opstår problemer.

En del af støtten i denne periode kan bestå i sammen med forældrene at etablere varige, støttende relationer for forældrene, allerhelst i deres eget eller den unges netværk. Familieteamet vil også deltage i diverse møder med nye samarbejdspartnere, hvis der er behov for det.

Denne fase varer typisk fra tre til seks måneder og er en integreret del af MultifunC-konceptet.