Toppen og Roden ligger omgivet af natur i udkanten af den lille by Glesborg, cirka 13 km fra Grenaa.

Begge afdelinger er delvis lukkede afdelinger og har hver plads til 6-7 unge, som får deres eget værelse med bad og toilet. Hvert af husene har tilknyttet spisekøkken og stue med TV.

Alle unge deltager i praktiske gøremål i det hus de bor i. De hjælper med madlavning, rengøring og vedligehold, og de vasker selv deres tøj - det hele med støtte og kontakt fra de voksne.

Institutionen råder derudover bl.a. sportsanlæg med multibane, beachvolley, trampoliner, scootere, MTB, MTB-bane, skolelokaler, værksteder, motionsrum, , sportshal og multihal

Vi er et tilbud, hvor unge i målgruppen kan bo i et specialiseret og sammenhængende anbringelsesforløb.

Målet med anbringelsen er, at den unge får afklaret sine fremtidsmuligheder og lærer at leve et prosocialt liv uden kriminalitet og misbrug. Vi arbejder meget med ekstern virksomhedspraktik og eksterne skoleforløb på fx handelsskole, teknisk skole, folkeskolen og produktionsskole.

Og vi inddrager i videst muligt omfang vores omgivelser - hav, skov, strand og by - både i læringsøjemed og til umiddelbar nydelse.

Foruden Toppen og Roden råder vi over flere mindre huse, der tilsammen giver os rum, plads og fleksibilitet til at imødekomme de enkelte unges behandlingsbehov, når de er af mere eller mindre indgribende art end tilbuddene på Toppen og Roden.

En af dem er Knasten, som er vores ind- og udslusningslejligheder. Med Knastens tre lejligheder kan unge f.eks. træne i at bo alene i tiden op til, at de skal flytte videre.

Knasten har også en lejlighed, hvor der er mulighed for at have sine forældre på besøg en weekend.

Toppen og Roden har i alt 22 pædagogiske medarbejdere, to afdelingsledere og et antal faste tilkaldevikarer.

Herudover er der på Grenen i alt seks skolelærere, ni faglærere og en halvtidsansat musiklærer, som arbejder på skift i Dalstrup og i Glesborg.


Vores normering er tre pædagoger til seks-syv unge, inklusive de unge i udslusning.

Ud over vore grundlæggende behandlingstilgang tilbyder vi ART (træning i vredeshåndtering, moralsk ræsonnering og udvikling af sociale færdigheder), KAT (kognitiv adfærds terapi)  og PAV (strukturerede samtaler med sigte på misbrugsbehandling).

Skole

Alle unge på Toppens og Rodens afdelinger går i skole, enten på vores interne skole eller i et eksternt skoleforløb – medmindre de er i virksomhedspraktik eller lign.

Når en ung indskrives hos os, tager vi udgangspunkt i § 50-undersøgelsens beskrivelse af tidligere skolegang, kommunens handleplan og en eventuel uddannelsesplan fra UU vejledningen.

Hvis det er en ung, der er flyttet fra en af vores sikrede afdelinger, kender vi allerede den unges skolemæssige situation.

Ud fra dette plus individuelt afdækkende samtaler med den unge, eventuel kontakt til tidligere skole og eventuelle tests af den unge i dansk og matematik udarbejder vi en elevplan med mål og antal skoletimer (en del af elevplanen er værkstedsundervisning, se nedenfor).

Målet med skoleundervisningen er i første omgang at få den unge udredt og "genstartet" skolemæssigt, at give den unge håb og motivation til at fortsætte sin skolegang. Unge kan færdiggøre en 9. eller 10. klasses eksamen hos os.

Eller de kan – som mange gør - komme i et eksternt skoleforløb på fx handelsskole, teknisk skole, folkeskole, produktionsskole eller social- og sundhedsskole. Typisk er hver fjerde af vores unge i et eksternt skoleforløb.

De unge har som udgangspunkt skoleundervisning halvdelen af dagen, hvor de får undervisning i dansk, matematik og engelsk. Historie og geografi etc. indgår i projektforløb, mens musik er et valgfag. IT-undervisning er integreret i de øvrige fag og er højt prioriteret.

Vores interne skole er udstyret med smartboard, der er pc til alle og moderne undervisningsprogrammer.

Undervisningen gennemføres af uddannede skolelærere.

Vi prioriterer holdundervisning for at træne de unge i normale undervisningssituationer.

Vi har typisk to til tre unge pr. lærer. Ved større hold er der to lærere i undervisningen.

Der er mulighed for eneundervisning og for at have en pædagog med til undervisningen.

Værksted


De unge på Toppen og Roden har mulighed for undervisning på fem slags værksteder.

Et smedeværksted, et tømrerværksted, et mekanikerværksted, et værksted med fokus på skov og park og et køkken"værksted".

Alle værksteder er bemandet af faglærte håndværkere/personale, så vi i så høj grad som muligt kan give de unge et indblik i virkeligheden og kravene på en "rigtig" arbejdsplads.

Når man ankommer til Toppen eller Roden, kommer man i første omgang på en turnus med en uge i hvert værksted. Herefter får man det værksted, man ønsker.

På de fælles planlægningsmøder mellem alle fag- og skolelærere på Grenen koordineres skole- og værkstedsplanen for de enkelte unge på ugebasis, så der bliver en sammenhæng med de overordnede mål for den enkelte unges forløb.

Vi er på værkstederne meget erhvervsorienterede og motiverer den unge til at tænke i uddannelse og i tiden efter Glesborg.

Vi gør hvad vi kan for at få den unge til at prøve et eksternt praktikforløb. Ofte lykkes det. Ved vores seneste opgørelse prøvede ni ud af 24 unge at være ude i ekstern virksomhedspraktik under deres ophold hos os.