Kronen, Nord og Syd ligger i udkanten af den lille by Dalstrup ved Grenaa.
Alle afdelinger har plads til fem unge, som får deres eget værelse. Derudover er der spisekøkken og stue med TV. Alle unge deltager i praktiske gøremål på afdelingerne. De hjælper med madlavning, rengøring og vedligehold, og de vasker selv deres tøj – det hele med støtte og kontakt fra de voksne.

Vi har intern skole og en del værksteder. Udenfor er der seks indergårde, som bruges til forskellige aktiviteter året rundt, og indenfor er der forskellige træningslokaler og en sal til boldspil, kredsløbstræning og biograf.

Vi er et tilbud, hvor unge i målgruppen er i forløb af typisk to til seks måneders varighed. De unge er primært anbragt i varetægtssurrogat, under farlighedskriteriet, til pædagogisk observation, i længerevarende behandling eller som led i en ungdomssanktion.

Kronen og Nord

Vi er godt 20 pædagogiske medarbejdere på Kronen og Nord, to afdelingsledere og en række faste vikarer.
Herudover er der på Grenen i alt seks skolelærere, ni faglærere og en halvtidsansat musiklærer, som arbejder på skift i Dalstrup og på de åbne afdelinger i Glesborg.

Vores normering er to voksne til fem unge i hverdagen fra 7 til 14 og tre voksne til fem unge fra 14 til 23, hvilket giver tid og muligheder for det relationsarbejde, som vi anser for nærmest livsnødvendigt for de unge, vi har boende.

Syd

Forløbet på Syd er på mange måde sammenligneligt med det på Kronen og Nord. Den store forskel ligger i anbringelsen af de unge.

Til forskel fra de almindeligt sikrede afdelinger, skal der foreligge en skriftlig, lægefaglig vurdering af, at den unge her og nu har symptomer på en psykisk lidelse eller adfærdsmæssig forstyrrelse (psykiatrisk diagnose, eller psykisk afvigende adfærd).

At afdeling Syd er særligt sikret har med andre ord intet at gøre med de fysiske rammer - det særlige består i adgangsbetingelserne til afdelingen. De unge på Syd er – i lighed med de unge på de almindeligt sikrede afdelinger - primært anbragt i varetægtssurrogat, under farlighedskriteriet, til pædagogisk observation, i længerevarende behandling eller som led i en ungdomssanktion.

På Syd er vi 12 pædagogiske medarbejdere, en afdelingsleder og en række faste vikarer.

Vores normering er to voksne til fem unge i hverdagen fra 7 til 14 og tre voksne til fem unge fra 14 til 23, hvilket giver tid og muligheder for det relationsarbejde, som vi anser for nærmest livsnødvendigt for de unge, vi har boende.

Formål med anbringelsen

Målet med anbringelsen er at få de unge til at påbegynde et behandlingsforløb med fokus på at lære eller styrke deres sociale færdigheder, og at de unge tilegner sig – eller motiveres til at tilegne sig – boglige, håndværksmæssige og praktiske færdigheder. Vi giver de unge ro, struktur, stabilitet og kontakt med omsorgsfulde og grænsefaste voksne.

Vi tilbyder ART (træning i vredeshåndtering, moralsk ræsonnering og udvikling af sociale færdigheder) og PAV (strukturerede samtaler med sigte på misbrugsbehandling).
Vi har en nul-tolerance over for misbrug af enhver art.

Skole

Alle unge på vores sikrede afdelinger går i skole. Når en ung indskrives hos os, tager vi udgangspunkt i § 50-undersøgelsens beskrivelse af tidligere skolegang, kommunens handleplan og en eventuel uddannelsesplan udarbejdet af UU vejledningen.

Ud fra dette plus individuelt afdækkende samtaler med den unge, eventuel kontakt til tidligere skole og eventuelle tests af den unge i dansk og matematik udarbejder vi en elevplan med mål og antal skoletimer (en del af elevplanen er værkstedsundervisning, se nedenfor).

Målet med skoleundervisningen er at få den unge udredt og "genstartet" skolemæssigt, at give den unge håb og motivation til at fortsætte sin skolegang, når han eller hun er udskrevet fra den sikrede afdeling, og at undgå at opholdet på den sikrede afdeling giver den unge endnu et "hul" skolemæssigt. Unge kan også gøre deres skolegang færdig hos os.

De unge har som udgangspunkt skoleundervisning i Grenen-Dalstrups interne skole halvdelen af dagen, hvor eleverne får undervisning i dansk, matematik og engelsk. Historie og geografi etc. indgår i projektforløb, mens musik er et valgfag. IT-undervisning er integreret i de øvrige fag og er højt prioriteret. Undervisningen gennemføres af uddannede skolelærere.

Vores skole er udstyret med smartboard, der er pc til alle og moderne undervisningsprogrammer. Vi prioriterer holdundervisning for at træne de unge i normale undervisningssituationer. De unge undervises som udgangspunkt på hold typisk i størrelsen 2 til 3 unge pr. lærer. Ved større hold er der to lærere i undervisningen.

Der er mulighed for eneundervisning. Vi har altid en pædagog med, når en ung fra afdeling Syd deltager i undervisningen.
Vi gør meget ud af brobygning skolemæssigt, hvis den unge skal videre til Glesborg eller en anden af vores åbne afdelinger.

Værksted

Syd råder sammen med Kronen og Nord over tre typer af værksteder. Jern-/smedeværksted, træ-/tømrerværksted og et kreativt værksted, der arbejder med smykker og plakater. Alle værksteder er bemandet af faglærte håndværkere, så vi i så høj grad som muligt kan give de unge et indblik i virkeligheden og kravene på en "rigtig" arbejdsplads.

Når man ankommer til Syd, bliver man i første omgang tildelt et værksted, der hvor der er plads. Efterfølgende bestræber vi os på at imødekomme den unges eget ønske til værksted. På de fælles P-møder mellem alle fag- og skolelærere på Grenen koordineres skole- og værkstedsplanen for de enkelte unge på ugebasis, så der bliver en sammenhæng med de overordnede mål for den enkelte unges forløb.

Maskiner og arbejdsrutiner er ens for værkstederne på de sikrede afdelinger og værkstederne på Grenens åbne institution i Glesborg. Det gør overgangen lettere for de unge, der efter endt ophold i Dalstrup flytter til enten Toppen eller Roden i Glesborg (og for de unge, der midlertidigt tilbageføres fra en åben til en sikret plads).