Velkommen til Grenens kompetencecenter

Kompetencecentrenes brochure

Er du i dit arbejde i kontakt med kriminalitetstruede unge med psykiatrinære problemstillinger? Har du en konkret sag, hvor du er i tvivl om, hvad der er den rigtige vej at gå? Så kan du få råd og vejledning hos os.

Grenen driver sammen med den sikrede døgninstitution Egely på Fyn kompetencecentret ” Børn og Unge med kriminel adfærd og psykiatrinære problemstillinger”.

Vi tilbyder rådgivning og vejledning til kommuner og andre instanser, der er i kontakt med dømte og kriminalitetstruede unge med en psykiatrisk diagnose, eller hvor den unge har en adfærd, der giver mistanke om en psykisk lidelse eller adfærdsmæssige forstyrrelser, der skønnes at kræve psykiatrisk behandling.

Nedenfor kan du læse mere om kompetencecentret og om, og hvad du kan bruge det til, blandt andet telefonrådgivning og øvrig opkvalificering af medarbejdere, der er i kontakt med disse unge.

Historie og formål

Satspuljepartierne i Folketinget vedtog i 2009 at der skulle ske en styrket indsats mod ungdomskriminalitet, både i forhold til det forebyggende arbejde og på gadeplan. En del af indsatsen rettede sig mod unge på de sikrede døgninstitutioner, hvor der skulle oprettes en række kompetencecentre.

Socialstyrelsen står for kompetencecentrene. Der er fire centre forankret i fem sikrede institutioner:

  • Mentalt retarderede børn og unge v/Bakkegården
  • De 12 – 14 årige børn og unge v/Sønderbro
  • Børn og unge, der har anden etnisk baggrund end dansk v/Sølager
  • Børn og unge med psykiatrinære problemstillinger v/Egely og Grenen

Centrene tilbyder rådgivning og vejledning til de øvrige sikrede døgninstitutioner, til kommunale myndigheder, (fx socialrådgivere og PPR), til andre døgninstitutioner og opholdssteder samt instanser, der arbejder med målgruppen.

Kompetencecentret på Grenen

Grenen har særlig viden om kriminalitetstruede unge, der samtidig enten har en psykiatrisk diagnose eller udviser en adfærd, der giver mistanke om en psykiatrisk diagnose. Grenen driver afdeling Syd, der er den eneste særligt sikrede afdeling i Danmark rettet mod unge med psykisk afvigende adfærd. Kompetencecentret er forankret i afdeling Syd, der har fem pladser.

Herudover har vi ti pladser på de to sikrede afdelinger Kronen og Nord og 13 pladser på de åbne afdelinger Roden og Toppen.

Kompetencecentret bliver i det daglige repræsenteret af:

Afdelingsleder på Syd, Bo Sommer

Der udover har vi via afdeling Syd to tilknyttede eksterne konsulenter:

Cand.psyk. aut., specialist og supervisor i neuropsykologi og psykopatologi, Louise Brückner Wiwe

Børne- og ungepsykiater Dorrit Obel

Kompetencecentret har en række aktiviteter:

  1. Vi opbygger ekspertviden om området fra forskning, medlemskab af databaser og erfaringsopsamling.
  2. Vi tilbyder telefonrådgivning til fx kommunale sagsbehandlere, PPR eller andre, der kommer i kontakt med målgruppen, og som er i tvivl om den rette behandling.
  3. Vi tilbyder oplæg i blandt andet kommuner med det formål at opkvalificere medarbejderne bredt
  4. Vi arrangerer temadage

Kontakt

Afdelingsleder Bo Sommer.

Telefon: 78479080 / 78479082

Mail: bo.sommer@ps.rm.dk