Den faglige tilgang i specialområdet er overordnet kendetegnet ved at være baseret på den kognitive tilgang - herunder struktur, genkendelighed, aktivitet og samvær med de unge.

Indholdet i strukturen er blandt andet undervisning, såsom skole, værksteder, aggressionsforvaltning, forbehandling af misbrug, derudover beskæftigelse/botræning, idræt, refleksive samtaler og fritidsaktiviteter.

Fagligheden er multidisciplinær og medarbejderstaben rummer pædagoger og pædagogiske medarbejdere, socialrådgivere, undervisere, psykologer, ledelse og administration.

Konkret i arbejdet med den enkelte unge anvendes differentierede og individuelt tilrettelagte faglige tilgange, jævnligt med inddragelse af eksterne specialister.

Særligt for MultifunC 

MultifunC er en døgninstitution til unge med udadreagerende adfærd og svære adfærdsproblemer.

Som de første i Jylland har Region Midtjylland i samarbejde med Socialstyrelsen samt Aarhus og Herning kommuner oprettet en døgninstitution baseret på MultifunC-modellen.

MultifunC-modellen er et intensivt, forsknings- og manualbaseret behandlingsforløb med fokus på inddragelse af den unge i nærmiljøet.

MultifunC står for multifunktionel behandling i institution og nærmiljø, og er et manualbaseret koncept implementeret i Norge og Sverige.

Konceptet bygger på forsknings- og evidensbaserede metoder, som har vist sig at have en effekt på netop denne målgruppe.

Fase 1: Indslusning
I den første fase indskrives den unge på institutionen, og den unge indsluses og introduceres til hverdagen på en MultifunC institution. I denne fase udarbejdes også en behandlingsplan for den enkelte unge hvorunder det afdækkes, hvilke unikke faktorer hos den unge, der har indflydelse på, hvordan interventioner skal planlægges og gennemføres.

Fase 2: Institutionsophold

Fase 2 er behandling under institutionsanbringelse. Der arbejdes med den pædagogiske implementering af behandlingsplanen. Under hele institutionsopholdet er fokus på at minimere risikofaktorer i den unges adfærd og maksimere beskyttelsesfaktorer. 

MultifunCs psykologer kan således i samarbejde med det pædagogiske team løbende justere behandlingsplanen under hele institutionsopholdet for at sikre, at der altid er et konstant fokus på den unges behov og udvikling. 

Tilsammen udgør fase 1 og fase 2 institutionsopholdet på MultifunC, som er kendetegnet ved at være et meget intensivt forløb, og må forventes at have en samlet varighed af ca. 6-9 måneder. 

MultifunC Midtjylland har et skoleteam som støtter den unge intensivt i skole og uddannelsesforløb. Som en del af institutionsopholdet går den unge i ekstern skole eller beskæftigelse. 

Fase 3: Udslusning

Fase 3 er en udslusningsfase med opfølgende behandling i den unges nærmiljø. 
Det vil sige, at den unges forældre eller andre primære omsorgspersoner modtager støtte og opbakning fra MultifunC's Familieteam, mens den unge er på institutionen, og når den unge vender hjem.

Udslusning og støtte varer typisk 5 til 6 måneder. Udslusningsfasen tager afsæt i erfaringer fra Multi Systemisk Terapi (MST), som er en integreret del af MultifunC metoden. 

Det multifunktionelle består i et helhedstilbud, der dækker hele den unges livssituation med stor integration mellem institution, lokalmiljø, familie samt skole og venner. 

Målsætningen er at styrke den unge og familien, så de selv kan overtage det videre arbejde fremadrettet. Det er ikke en model, som sigter på færdigbehandling, men som en opstart på en proces, hvor familien støttes løbende i at overtage mere ansvar, efterhånden som forløbet skrider frem. Samarbejdet med den unges kommunale rådgiver, som aktiv medspiller vægtes højt.

Du kan læse mere om MultifunC metoden på Socialstyrelsens hjemmeside